ส่งออกแห่ใช้ FTA-GSP 9 เดือนทะลุ 6 หมื่นล้าน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เดือนมกราคม-กันยายน 2564 มีมูลค่า 60,090.63 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มูลค่า 19,691.48 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาอาเซียน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและอินเดีย สำหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทย-เปรู มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ 100%

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-803868