– แนะนำสถาบัน –

สถาบันยุทธศาสตร์การค้า เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยหอการค้าไทยตามมติของคณะกรรมการหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ตามพระราชบัญญัติหอการค้าไทย พ.ศ. 2509 และได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 โดยมีรายละเอียดในการจัดตั้งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อุดมการณ์

 • สถาบันฯ เป็นองค์กรวิชาการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดยุทธศาสตร์การค้าของไทย
 • มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระ ที่มีเสรีภาพบนพื้นฐาน ทางวิชาการ ไม่มีอคติและความลำเอียงในการ ดำเนินงานตาม พันธกิจ และวัตถุประสงค์
 • ยึดหลักความแม่นตรง ถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้ในการปฏิบัติพันธกิจ
 • มุ่งมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ที่มา

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศภูมิภาคและภายในประเทศในปัจจุบัน และกรอบกติกาการค้าใหม่ที่กำหนดโดยนานาประเทศ ธุรกิจและการค้าทุกสาขาต้องเผชิญกับการเร่งสร้างผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ความเป็นธรรม และเสรีในการแข่งขัน และนำประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และส่วนรวม ธุรกิจและการค้าในภาคเอกชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงรุก โดยประสานร่วมมือกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล และด้วยยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์การที่จะปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวนั้น ได้จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย และต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่มีและเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับวางแนวทางยุทธศาสตร์การค้าในเชิงรุกได้อย่างพอเหมาะ

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้ริเริ่มวางแนวทางและก่อตั้ง “สถาบันยุทธศาสตร์การค้า” ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติพันธกิจตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ข้างต้น

“สถาบันยุทธศาสตร์การค้า” ได้รับการก่อตั้งโดยข้อบังคับเฉพาะให้มีสถานภาพเป็นองค์กรวิชาการที่มีความเป็นอิสระและเสรีภาพบนพื้นฐานทางวิชาการโดยสมบูรณ์ มีผลตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2544

วัตถุประสงค์

สถาบันยุทธศาสตร์การค้าปฏิบัติพันธกิจเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ

 • กำหนดยุทธศาสตร์การค้าและทางเลือก ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การค้าภายในประเทศและยุทธศาสตร์การค้ากับต่างประเทศ
 • ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
 • ทำงานร่วมกับหอการค้าไทยในทุกมิติ
 • สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  อาคาร 23 ชั้น 3 เลขที่ 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทรศัพท์ 02-692-6357
 • Email: [email protected]