สกสว. เดินหน้าวิเคราะห์โจทย์ AI นำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมนำเสนอโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์” โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ดร. เอก จินดาพล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน สกสว. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเอาองค์ความรู้มาสนับสนุนในการทำงานขับเคลื่อนระบบ ววน. ของประเทศด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงนำมาประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านปัญญาประดิษฐ์จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9640000111228