ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม 2564

สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจ ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างหอการค้าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 138 ราย ผลการสำรวจ ดังนี้

ผลการสำรวจ พบว่า ระดับของผลกระทบอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.2 พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ พื้นที่เพาะปลูกทางด้านเกษตร คิดเป็นร้อยละ 65.9 โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 22 ของพื้นที่จังหวัด และทำให้บ้านเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 74.3 โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.5 ขณะที่ผลกระทบต่อธุรกิจในจังหวัดอยู่ในะระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.5 ขณะที่ความรุนแรงเมื่อเทียบกับปี 54 พบว่ารุนแรงน้อยกว่าปี 54 คิดเป็นร้อยละ 83.38 และสร้างความเสียหายน้อยกว่าปี 54 คิดเป็นร้อยละ 83.38 ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.4 มองว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติ ไม่เกิน 7 วัน ส่วนข้อเสนอแนะที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ ได้แก่ 1.ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เช่น การชดเชยผลผลิตทางการเกษตรหรือการสนับสนุนเงินทุนเพื่อน้ามาซ่อมแซมกิจการที่ได้รับความเสียหาย 2.เงินชดเชยน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก และ 3. ควรมีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและควรประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้เร็วมากกว่านี้ เป็นต้น