คน.สั่งตรึงราคาสินค้า บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจากการหารือกับผู้ผลิตสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้รับการยืนยันว่าสามารถผลิตและกระจายสินค้าได้เป็นปกติ หากตรวจพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรหรือมีการกักตุนสินค้า หรือไม่จำหน่าย จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้หากพบเห็นการกักตุนสินค้าหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ที่มา: https://www.naewna.com/business/608637