ยูเรเซีย ตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย เผยไม่กระทบผู้ส่งออกไทย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.64 เป็นต้นไป สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซ ได้ประกาศตัดสิทธิทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงไทย 74 ประเทศ เพราะมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยไทยจะต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติ (เอ็มเอฟเอ็น) จากในช่วงที่ได้จีเอสพี สินค้าไทยได้รับการลดภาษีลง 25% […]

คต.เตือนผู้ส่งออกมันเข้มงวดสิ่งปนเปื้อน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งข้อกังวลของภาคเอกชนเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือใหญ่เดินทะเลที่ขนส่งสินค้ามันสำปะหลังจากไทยไปจีน ที่ไม่มีใบรับรองการตรวจโควิด-19 อาจถูกปฏิเสธให้เรือเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประเทศปลายทางมั่นใจได้ว่าพนักงานบนเรือของตนปราศจากเชื้อโควิด-19 เพื่อให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 ไทยส่งออกสินค้ามันสำปะหลังรวม 6.361 ล้านตันมูลค่า 2,330.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 43% และ 48% ตามลำดับ จากช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 ที่มีปริมาณส่งออกรวม 4.441 ล้านตัน มูลค่า 1,573.38 […]

พาณิชย์ชี้ตลาดสิงคโปร์ หอมมะลิโอกาสสูง-ข้าวกล้องมาแรง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 กรมได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงสิงคโปร์ จัดการประชุมหารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ เพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปยังสิงคโปร์ในช่วงที่เหลือของปี 64 นี้ สาเหตุที่สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากไทยลดลงมาจากราคามีความผันผวนมาก ผู้นำเข้าบางส่วนจึงหันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามและอินเดียที่มีเสถียรภาพด้านราคา แม้คุณภาพจะด้อยกว่าข้าวไทย แต่ครึ่งปีหลังราคาข้าวไทยคาดจะปรับตัวลดลงโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ นอกจากนี้ ข้าวกล้อง กำลังได้รับความนิยม หลังจากรัฐบาลสิงคโปร์ได้รณรงค์ให้บริโภคข้าวกล้องเพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวาน คาดว่าครึ่งปีหลังจะมีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ที่มา: https://www.naewna.com/business/598361