EIC หั่น GDP ปีนี้ ลงมาอยู่ที่ 0.9% พิษโควิดรุนแรง

EIC (Economic Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ จากเดิม 1.9% มาอยู่ที่ 0.9% เป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายตัวในวงกว้าง ซึ่งจะกระทบต่อการอุปโภค-บริโภค มาจากมาตรการล็อกดาวน์ ความกังวลของประชาชนในการใช้จ่ายภายใต้ความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น และแผลเป็นเศรษฐกิจที่ลึกขึ้น ขณะที่เงินช่วยเหลือจากภาครัฐยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ด้านธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย คาดเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 5% ในปี 64 นี้ และขยายตัวที่ 4.5% ในปี 65 ซึ่งได้แรงหนุนจากภาคธุรกิจบางส่วนที่เริ่มกลับมาเปิดใหม่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มากขึ้นในหลายประเทศ

ที่มา: https://www.naewna.com/business/589698