‘โรงงาน-โรงแรม-ห้าง-แบงก์’ ระดมหา ‘วัคซีน’ ฟื้นกิจกรรมเศรษฐกิจ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ต้องการฉีดแรงงาน 1 ล้านคน เร่งด่วนสั่งผ่านราชวิยาลัยจุฬาภรณ์ 3 แสนโดส “สมาคมแบงก์” ประสาน กทม.-สาธารณสุข ฉีดพนักงานธนาคาร 2 กลุ่มเสี่ยง ภาคบริการ “ท่องเที่ยว-ค้าปลีก-ร้านอาหาร” เร่งฉีดพนักงาน โดยคาดว่าการฉีดวัคซีนเป็นแนวทางควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดในขณะนี้ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดงบประมาณดำเนินการ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งกลุ่มบริการทั้งในกิจการขนส่งมวลชน การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า รวมถึงภาคการผลิตที่กำลังมีการระบาดในโรงงานอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940894