เอกชนยังหวั่นปัญหาโควิด ฉุดตั้งธุรกิจใหม่เดือน ก.ค. 64 ลดลง 0.11%

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,661 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 13,543.18 ล้านบาท ลดลง 0.11% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน และลดลง 7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า การลดลงของจำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนเลิกธุรกิจนั้น มีผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-746367