ส่งออกอาหารแปรรูปปีนี้ 1 ล้านล้าน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 มีมติรับทราบความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะ ที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) โดยจะเร่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 64 คาดส่งออกจะมีมูลค่ากว่า 1.05 ล้านล้านบาท กระตุ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ถึง 9.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการ “4 สร้าง” ได้แก่ 1.สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) 2.สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต 3.สร้างโอกาสทางธุรกิจ และ 4.สร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่มา: https://www.naewna.com/business/601883