“ดีป้า”หนุนเอสเอ็มอี-เกษตรกรฝ่าโควิดผ่าน53 โครงการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ร้านค้า ตลอดจนเกษตรกร ฟันฝ่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยด่วน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่เชื่อถือได้ ต่อเนื่อง หวังช่วยยกระดับขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ จำนวน 53 โครงการ จะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ร้านค้า และเกษตรกรสามารถฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ได้อย่างมั่นคง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน ก่อนเดินหน้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/economic/843065