‘จุรินทร์’ สั่งเซลล์แมนจังหวัดรับมือสับปะรดกระจุกตัวไตรมาส 4

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเปิดเผยปี 2564 คาดว่าจะมีผลผลิตสับปะรดประมาณ 1.8 ล้านตัน ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนต.ค.- ธ.ค. 5.57 แสนตัน ผลผลิตที่กระจุกตัวในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีแนวใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และเซลล์แมนจังหวัดในแหล่งผลิตสับปะรด เร่งแก้ปัญหาผลผลิตโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุก รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน รับซื้อผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948092