คนไทยมีทักษะการเงินดีขึ้น วางแผนเก็บออมใช้ฉุกเฉินหลังเจอโควิด

นางนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึง ธปท.ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสำรวจระดับทักษะทางการเงินของคนไทยตามกรอบของ  OECD ครั้งที่ 8 ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 11,901 ครัวเรือน ภาพรวมผลการสำรวจปี 2563 พบว่ามีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นอยู่ที่71.0% สูงกว่าการสำรวจในปี 2561 (66.2%) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสำรวจทักษะทางการเงินครั้งล่าสุดของ OECD ในปี 2563 (60.5%) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน พบว่าคนไทยมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน โดยความรู้ทางการเงินอยู่ที่ 62.9% (55.7% ในปี 2561) ปรับตัวดีขึ้นในทุกหัวข้อแต่ยังมีหัวข้อที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มเติม ได้แก่ การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมูลค่าของเงินตามกาลเวลา

ที่มา: https://www.naewna.com/business/612069